Sviatosť krstu | Gréckokatolícka farnosť Nitra

Krst je vstupom do kresťanského života a jeho základom. Človek sa začlení do spoločenstva cirkvi. U katolíkov sa krstia už novorodenci, pretože každý človek má dedičný hriech, od ktorého sa potrebuje oslobodiť a znovuzrodiť sa v krste. Dieťa pri krste dostáva Božiu milosť a stáva sa Božím dieťaťom. U dospelých si prijatie tejto sviatosti vyžaduje katechumenát, teda prípravu na krst. Krst sa udeľuje raz a navždy, a preto sa nemôže opakovať. Je nevyhnutný ku spáse.

V prípade záujmu o vyslúženie tejto sviatosti, je potrebné sa vopred nahlásiť na u staršieho kaplána a dohodnúť sa na predkrstných náukách a iných náležitostiach. Stačí, ak krst nahlási jeden z rodičov v úradných hodinách, po telefonickom dohovore aj mimo nich a donesie kópiu rodného listu dieťaťa. Krstíme v kaplnke sv. Martina kasárne SNP Martin Podháj, alebo po dohode vo farskom kostole Martin-Sever.

Na krst si prineste sviečku a košieľku !!!

Podmienky na krstného rodiča (porov. CIC, kán. 874 §1):

  • určuje ho krstenec alebo jeho rodičia a má úmysel túto úlohu plniť
  • vek aspoň 16 rokov
  • katolík, pobirmovaný
  • vedie život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať (t.j. zúčastňuje sa nedeľných bohoslužieb, aspoň raz v roku pristupuje k spovedi a Eucharistii, ak žije s partnerom/partnerkou, je s ním/s ňou sobášený v katolíckom kostole,
  • Ako krstného rodiča nemožno akceptovať človeka, ktorý je postihnutý nejakým cirkevným trestom alebo žije bez prijímania sviatostí /rozvod, konkubinát/!    
  • Podmienky pre krstných rodičov sú prísne.
  • krstný rodič môže byť jeden alebo dvaja. Ak sú dvaja, vždy je to muž a žena

Svedok krstu (porov. CIC, kán. 874 §2):

  • je člen nekatolíckej ekleziálnej spoločnosti, ktorý túto úlohu vykonáva jedine spolu s katolíckym krstným rodičom