Adorácia 1. piatok

Milosrdný Pán Ježiš, sme veľmi radi, že sa tu dnes s Tebou stretávame. Zhromaždila nás tu Tvoja láska a my Ti za ňu chceme neprestajne ďakovať. Zvlášť vzdávame úctu a poklonu Tvojmu Najsvätejšiemu Srdcu, z ktorého vytryskla Presvätá krv a voda – ako zdroj Božieho milosrdenstva. Plní dôvery v Tvoju nekonečnú lásku sa Ti tu teraz celkom odovzdávame. Je krásne hľadieť na Teba, Pane Ježišu a uvedomovať si Tvoju prítomnosť v Sviatosti Oltárnej. No ešte krajšie je Ťa mať vždy vo svojom srdci. Eucharistia nám predstavuje Tvoje Telo Pane Ježišu, ktorý si z lásky k nám obetoval svoj život za život nás všetkých a túto svoju Obetu obnovuješ pri každej svätej omši. My Ti za ňu máme vrúcne ďakovať a podobne obetovať Nebeskému Otcovi svoj život, tak ako si Mu ho obetoval Ty, Jeho Syn. Ty sám sa nám daruješ v spôsobe chleba a vína, aby si nás ešte pevnejšie spojil so sebou a viedol nás k večnému životu. Veď len pre nás prebývaš vo Svätostánku a horíš túžbou zostúpiť do ľudských sŕdc.

Môžeš Boha urážať, preklínať, ale On je aj tak plný dobroty a láskavosti.

Môžeš si namýšľať, že už raniť Ho smieš, no Jeho Srdce krváca tiež i dnes.

Môžeš si falošne nahovárať, že dnes už netrpí, no keď hrešíš, pribíjaš Boha znova na kríž.

Nemusíš uznať, že Boh je Tvorca všetkého, ale nemôžeš zmeniť chod dejín.

Nemusíš veriť, že Boh ťa má rád, ale Jeho Jednorodený Syn zomrel aj za teba.

Nemusíš sa rozhodnúť kráčať s Ním, no On je cesta života večného.

Tak ako Boh Otec nám dáva celú svoju podstatu vo Vtelenom Slove, tak sa nám chceš dať Ty, Pane Ježišu osobne v Eucharistii. Mohol si sa uspokojiť s tým, že by si ustanovil len krst a birmovanie alebo iné znamenie milosti, ale chcel si nám dať sviatosť, ktorá obsahuje nielen milosť ale samého Pôvodcu milosti.

Vo chvíli, keď si opúšťal svoju viditeľnosť, chcel si u nás zo svojej nekonečnej lásky osobne zostať v Eucharistii. Tvoje Eucharistické Srdce nám dalo skutočnú prítomnosť Tvojho Tela, Tvojej Krvi, Tvojej Duše a Tvojho Božstva. Omša svätá je teda ten istý obetný dar – Tvoje Telo ako Telo Spasiteľa, ktoré bolo ukrižované a Tvoja drahocenná Krv, ktorá sa sviatostne prelieva na našich oltároch, aby neustále zmazávala hriechy sveta. To je ľudským rozumom nepochopiteľná láska. Len si predstavme koľko hriechov sa denne napácha v našom prostredí, v našom meste, v národe, v Európe, na celom svete. Koľko bezohľadností voči Tvojmu Srdcu, voči Tvojej neustále prelievanej Sviatostnej Krvi. A predsa sa nám Eucharistické Srdce vytrvale dáva za pokrm vo sv. prijímaní. A to preto, aby sme sa stávali stále podobnejší Tebe, aby sme boli Tebou stále viac oživovaní a k Tebe privteľovaní.

Ty si raz povedal sv. Kataríne Sienskej: „Ja si vezmem tvoje srdce a dám ti svoje.“ – tu môžeme vidieť ako Ti skutočne záleží na každej duši, na každom jednom z nás. A tak všade na zemi, kde je na oltári premenená Hostia, zostávaš s nami ako milý Spoločník a Sprievodca nášho života tu, v tomto sĺz údolí.

Takto teda jedná dokonalá Láska. Tak jedná Tvoje Eucharistické Srdce a dokonalé sebadarovanie v Chlebe života.

Ty osobne hovoríš každému z nás:

Poznám tvoju biedu, tvoje zápasy, trápenie tvojej duše, slabosti tvojho tela. Viem aj o tvojej zbabelosti, o všetkých tvojich hriechoch, no napriek tomu ti hovorím: „Daj mi svoje srdce, ľúb ma, aký si!“

Aj keď vždy upadáš do hriechov, ktoré nevieš pochopiť, nedovolím ti, aby si ma neľúbil. Ľúb ma, aký si!

V každom okamihu a v každej situácii, v ktorej sa nachádzaš – ľúb ma, aký si! Dieťa moje, chcem tvoje srdce. Určite ťa časom obrátim, ale dnes ťa ľúbim takého, aký si a želám si, aby si aj ty ma ľúbil taký, aký si. Ľúbim v tebe aj tvoje slabosti a chcem, aby z teba vyrazil veľký pokrik: „Ježiš, ľúbim Ťa!“

Dnes stojím na prahu tvojho srdca ja, Kráľ kráľov. Klopem a čakám. Poponáhľaj sa otvoriť mi! Netráp sa tým, že nemáš žiadne cnosti, ja ti dám svoje. Ak sa budeš trápiť, dám ti svoju silu. Ak mi daruješ svoju lásku, dám ti tak veľa, oveľa viac, ako si vieš predstaviť. Mysli stále na to, aby si ma ľúbil, aký si. Dal som ti svoju Matku. Nechaj všetko prejsť cez jej čisté srdce.

Láska k Matke Božej je znamením čistého srdca. Táto láska nám svieti na ceste k Bohu. Boh k nám prišiel prostredníctvom pokornej dievčiny z Nazareta – Panny Márie a my zas len prostredníctvom nej prídeme k Nemu. Nasledujme teda Pannu Máriu v jej odvahe otvoriť sa s láskou Bohu a blížnym. Matka Lásky, nauč nás žiť s Bohom.

Duša, ktorá je pod ochranou Tvojho Božského Srdca Ježišu, spokojne a bezpečne kráča životom, víťazne bojuje, statočne a záslužne trpí. Tvoje Srdce je láska, ktorá ochraňuje, láska, ktorá dáva, láska, ktorá hojí rany. Vidí všetko, čo sa s nami deje, počuje, čo sa o nás hovorí a je ochotné pomôcť nám v každej chvíli.

Akí sme šťastní, že Ty, náš Kráľ si stále prítomný. V tmavých nociach počúvaš tlkot nášho srdca a s tým istým milujúcim pohľadom stojíš pri nás, ak verne plníme svoje povinnosti. Očami lásky Ťa môžeme vidieť pri všetkých svojich námahách. Ty podporuješ naše úsilia, posilňuješ nás v utrpeniach, dávaš nám dobré vnuknutia, miluješ nás od vekov po veky. A čo Ti za to dá naša duša? … Lásku, ktorú dokáže vernosťou a horlivosťou. Čím vrúcnejšie Ťa bude milovať, tým lepšie Ťa aj pochopí.

Moja duša, ty si k Tebe, svojmu Majstrovi tak blízko, bývaš s Ním pod jednou strechou. Keď mráz neúspechu spáli tvoje nádeje, keď zmietaná búrkou kráčaš temným údolím, ponáhľaj sa zachrániť na Srdci svojho Boha.

Najmilostivejšie Srdce Ježišovo, prosíme ťa o milosrdenstvo pre celý svet.

Ježišu, rozpáľ v nás svoju lásku k tebe a daj, aby ti bolo milé všetko, čo konáme.

Najvyšší kňaz, daj nám svätých kňazov – ty sám ich zachovaj vo svojej svätosti.

Božské Srdce Ježišovo, udeľ našim rodinám svoje požehnanie.

Sviatostný Ježišu, daj, aby sme ťa stále častejšie prijímali do svojich slabých ale po tebe vždy túžiacich sŕdc.

Pane, Nepochopiteľná Dobrota, ty, ktorý dokonale poznáš našu biedu a vieš, že vlastnými silami sa nemôžeme pozdvihnúť k tebe, prosíme ťa, obdar nás svojou láskou a rozmnožuj v nás neustále svoje milosrdenstvo, aby sme verne plnili tvoju svätú vôľu počas celého nášho života. Dúfame, že po smrti dosiahneme všetko, čo si nám prisľúbil, napriek všetkej našej biede, lebo ty si naša Nádej. A skrze tvoje milosrdné Srdce prídeme do neba k nášmu Otcovi.

Nech je zvelebený Boh.

Nech je zvelebené jeho sväté meno.

Nech je zvelebený Ježiš Kristus – pravý Boh a pravý človek.

Nech je zvelebené meno Ježišovo.

Nech je zvelebené jeho najsvätejšie Srdce.

Nech je zvelebená jeho predrahá Krv.

Nech je zvelebený Ježiš v Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej.

Nech je zvelebený Boh vo svojich anjeloch a svätých… Amen.

Môj Bože, milujem ťa z celého srdce, z celej svojej duše, zo všetkej svojej sily, a nadovšetko, pretože si nekonečne dobrý.

Uvedomme si tieto slová, aby ich zmysel vnikol hlboko do nášho srdca.

Netúžime sa obetovať Pánu Bohu úplne a venovať mu celý svoj život?

Pri vzbudzovaní lásky dávame viac ako svoj majetok a svoj čas, ba viac, ako by sme mohli vykonať všetkými schopnosťami tela a duše, dávame všetko!

Ďakujeme ti, Pane Ježišu, že s nami zostávaš vo Sviatosti Eucharistie.

Ďakujeme ti, za večný život, ktorý si do nás vložil.

Vďaka ti, Pane Ježišu, za všetky dary, za lásku, radosť, slnko, úsmev a všetku krásu, ktorá je okolo nás.

Pieseň: Verím

Najsvätejšie Srdce Ježišovo, zošli svoje hojné požehnanie na svätú Cirkev, na Svätého Otca a na všetko duchovenstvo.

Udeľ priateľom, dobrodincom a všetkým spravodlivým dar vytrvať v dobrom, buď na pomoci umierajúcim, vysloboď duše z očistca a na všetky srdcia rozšír láskavé kráľovstvo svojej lásky. Amen.

Požehnanie.

Adorácia: Cirkev – jedno srdce, jedna duša

Kňaz: Pozdravujeme ťa a klaniame sa ti, milovaný Spasiteľ. V tichom zamyslení pred tebou obdivujeme tvoju múdrosť, ktorá je nevyčerpateľná, tvoje konanie, ktoré je nevyspytateľné, ale hlavne tvoju lásku, ktorá je nepochopiteľná a tak úžasne dokonalá.

Od teba má všetko svoj začiatok, skrze teba má všetko svoj život, v tebe má všetko svoj cieľ.

Ty sám nás pobádaš, aby sme ťa chválili, lebo pre seba si nás stvoril a nespokojné je naše srdce, kým nespočinie v tebe.

1. Bože nekonečnej krásy a nevysloviteľnej velebnosti, – tebe je v každom čase a v každom národe milý ten, kto stojí pred tebou v bázni a pokore a koná spravodlivo. Tebe samému sa zapáčilo posväcovať a spasiť ľudí nie každého osve, bez akéhokoľvek vzájomného spojenia, ale vytvoriť z nich národ, ktorý by ťa opravdivo poznal a sväto ti slúžil. Týmto ľudom s ktorým si uzavrel zmluvu svojou krvou je tvoja cirkev, do ktorej si povolal ľudí zo všetkých národov. Tento mesiánsky ľud má za hlavu teba, Krista, vydaného v obetu za naše hriechy a vzkrieseného na naše ospravedlnenie. Tomuto ľudu si dal dôstojnosť dietok Božích, v ktorých prebýva Duch Svätý ako v chráme. Jeho zákonom je nové prikázanie lásky, akou si nás ty sám miloval. Jeho cieľom je Božie kráľovstvo, ktorého začiatky na zemi si položil ty sám a ktoré sa má ďalej rozširovať, kým ho na konci čias nezavŕšiš, keď sa zjavíš ako večný kráľ a náš Spasiteľ.

Tento tvoj ľud, hoci nateraz nezahrňuje v sebe všetkých ľudí, ba neraz sa javí ako maličké stádo, predsa je pre celé ľudské pokolenie najistejším zárodkom jednoty, nádeje a spásy. Ustanovil si ho ako spoločenstvo života, lásky a pravdy. Používaš ho za nástroj vykúpenia všetkých a posielaš do celého sveta ako svetlo sveta a soľ zeme. Majúc sa rozšíriť do všetkých krajín, vstupuje do dejín ľudstva, hoci zároveň presahuje trvanie národov a ich hranice. A táto tvoja cirkev napreduje uprostred pokušení a prenasledovaní posilňovaná silou tvojej milosti, ktorú si jej prisľúbil, aby sa napriek krehkosti nespreneverila dokonalej vernosti, ale aby zostala dôstojnou nevestou svojho Pána.

Pieseň:

2. Pane Ježišu, vo svojej cirkvi si ustanovil na vedenie a stály vzrast Božieho ľudu rozličné služby, určené pre dobro všetkých. Vysluhovatelia, ktorí majú posvätnú moc, slúžia svojim bratom, aby všetci, čo patria medzi Boží ľud boli spasení.

Týmito správcami tvojho ľudu sú biskupi, kňazi, diakoni. Podľa stupňa svojej služby majú účasť na tvojom poslaní ako jediného prostredníka a ohlasujú všetkým tvoje slovo. Prosíme ťa za nich, nech pamätajú, že svojim každodenným životom a svojou starostlivosťou majú veriacim aj neveriacim, katolíkom i nekatolíkom poskytovať obraz kňazskej a pastorálnej činnosti a všetkým podávať svedectvo pravdy a života. Nech ako dobrí pastieri hľadajú aj tých, čo boli síce pokrstení v katolíckej cirkvi, ale už nepristupujú k sviatostiam, alebo dokonca odpadli od viery. Nech spoločným úsilím a pričinením odstraňujú pod vedením biskupov a rímskeho veľkňaza akúkoľvek roztrieštenosť, aby tak celé ľudské pokolenie dospelo k jednote Božej rodiny.

Pane Ježišu, je až príliš zrejmé, že ich nemáme dosť. Dnes ti však ďakujeme za tých, ktorých si nám dal, ktorí žijú medzi nami a pre nás. Obdar ich múdrosťou srdca a ušľachtilosťou ducha a nám daj odvahu sledovať ich duchovné rady a prijímať ich povzbudenia.

Pieseň:

3. Náš Sviatostný Spasiteľ, my ako laici v tvojej cirkvi sme si vedomí toho, že aj my tu máme svoje nenahraditeľné miesto a dôležité poslanie. Naším povolaním je hľadať tvoje kráľovstvo tým, že sa zapodievame časnými záležitosťami a snažíme sa ich usporiadať podľa teba. Žijeme vo svete, venujeme sa všetkým svetským povinnostiam a prácam každého druhu vo zvyčajných podmienkach rodinného a spoločenského života, s ktorými naša existencia takmer zrástla. Vyžaduješ od nás, aby sme sa vykonávaním svojho zamestnania v duchu Evanjelia pričiňovali o posvätenie sveta a tak ťa urobili zjavným ostatným ľuďom, najmä svedectvom svojho života, jasom svojej viery, nádeje a lásky. Je to naša úloha, aby sme postavili všetky časné veci, s ktorými sme úzko spätí, do takého svetla a usporiadali ich takým spôsobom, aby sa vždy diali a zveľaďovali podľa teba a boli ti na chválu, náš Stvoriteľ a Vykupiteľ.

4. Pane, ako ma unavujú tí, ktorých si mi dal za bratov.

Málokedy sú zábavní, často veľmi podivní, každý má vo svojom vnútri čosi svojho osobného, čo ma rozruší. Nedaj však Pane, aby som pred ním uzavrel svoje srdce.

Ako ťažko je milovať všetkých.

Koľko ráz som prišiel na myšlienku uzavrieť sa do kruhu dôverných priateľov, s ktorými si dobre rozumiem.

Pomôž mi, aby som v tvári každého z nich objavil črty Božieho dieťaťa, ktoré v nich budú raz odhalené.

5. Pane, žijeme medzi neveriacimi.

Nie všetci sa vysmievajú z viery. Mnohí stoja pred ňou jednoducho bezradne.

Iní narazili na Cirkev, vraj je bohatá, v minulosti sa dopustila nespravodlivosti a aj teraz je vraj plná pokrytectva.

A potom tí, čo nám vyhodia na oči, čo aj nás samých často trápi: „Ak Boh jestvuje, prečo dopustí vojny, katastrofy, hlad, bolesť a zlo?“

Daj preto, aby tvoje slovo preniklo do nás hlbšie než denná skúsenosť zla.

Daj tiež, aby práve v styku s neveriacimi sa upevnila naša viera, aby nebola iba zdedená, ale zaslúžená a vybojovaná.

Pomôž nám, aby sme ju žili radostne a presvedčivo, žeby neveriaci našli v nás jasný obraz viery. Veď možno preto neveria, lebo im poskytujeme falošný obraz o tebe.

Pane, vieš ako sú pripútaní k ľudským, čisto pozemským hodnotám.

Daj, aby spoznali, že človeku sa nič neodníma tým, že ty jestvuješ, neobmedzuje sa jeho sloboda a neuberá sa mu na dôstojnosti.

Daj, aby spoznali, že tvoj Syn Ježiš Kristus tým, že sa stal človekom, zušľachtil aj ľudské hodnoty.

Pane, dopraj nám hlbšie nazrieť do úloh Cirkvi.

Vlej do nás svojho Ducha, aby sme rástli vo viere.

Daj, nech náš život plynie v bratskej zhode, aby sme vedeli zodpovedne hovoriť, ale aj pozorne počúvať.

Daj nám nadovšetko odvahu konať dobro.

Kňaz: Pane, ty si povedal, že tých, ktorí ťa budú nasledovať, nebude nikdy veľa: „Neboj sa, malé stádo, lebo vášmu Otcovi sa zapáčilo dať vám kráľovstvo!“ Ale keď v našich farnostiach, v našich katolíckych organizáciách a všade, kde je Cirkev prítomná, vidíme tak málo ľudí, sme zarmútení a dolieha na nás malomyseľnosť. Obávame sa, že tento malý počet málo zaváži. Daj nám preto vieru, čo prenáša hory, nádej, čo nevyjde na zmar, lásku, čo víťazí nad zlom. Rozmnož naše rady, aby hlas tvojich apoštolov zaznel až po končiny sveta. Sme si však vedomí, že nesmieme stavať svoju nádej na počte, ale na čistote úmyslu tých, ktorí s nami spolupracujú, na ich pevnom rozhodnutí, na správnosti použitých prostriedkov a na zrelosti náhľadov. Naša nádej spočíva predovšetkým v tom, že si ty medzi nami. Pomôž nám, aby sme konali, čo ty chceš, a daj, aby sme k tomu viedli aj iných.

Najsvätejšie Srdce Ježišovo, zošli svoje hojné požehnanie na svätú Cirkev, na Svätého Otca a na všetko duchovenstvo.

Udeľ priateľom, dobrodincom a všetkým spravodlivým dar vytrvať v dobrom, buď na pomoci umierajúcim, vysloboď duše z očistca a na všetky srdcia rozšír láskavé kráľovstvo svojej lásky. Amen.

Požehnanie.

Adorácia: Za pokoj vo svete

 Kňaz:

Ďakujeme Ti, Ježišu, že si sa stal chlebom života, aby si utíšil našu lásku a náš hlad po Božej láske. Ďakujeme Ti, Pane Ježišu, že si sa stal jedným z nás, takže my môžeme utíšiť Tvoj hlad po našej láske. Ďakujeme Ti, Pane, že si sa stal hladným, chudobným, bez prístrešia a osamelým, aby si nám dal príležitosť, žeby sme svoju lásku k tebe premenili na skutok. Ďakujeme Ti, Pane Ježišu, za tvoju lásku ku každému z nás.

Chlapec:

Všemohúci Bože, prinášam ti tento deň s jeho bremenom, s jeho námahami a s jeho nervozitou. To bol teda deň! Bez pokoja, ticha, plný chvatu a hluku. Celý deň som sa lopotil a nemal som čas na Teba, Bože. A teraz som unavený aj na poďakovania. Už sa teším na spánok. Tam chcem všetko vyložiť zo svojich rúk a zveriť Tebe. Seba samého vkladám do Tvojich rúk. Odním mi všetko a ráno po prebudení mi vráť, aby som pokračoval, kde som prestal. Ty nespíš, tvoja láska bedlí. Zostaň pri nás Pane, lebo sa zvečerieva a deň sa končí. Zostaň pri nás, pri celej svojej Cirkvi. Zostaň pri nás večer tohoto dňa, keď príde večer života, a aj večer sveta. Zostaň pri nás svojou milosťou a dobrotou, svojim slovom a požehnaním. Zostaň pri ľuďoch okolo mňa s ktorými žijem, s ktorými si rozumiem, ktorí sa o mňa starajú a ktorí sú mi zverení. Zostaň pri chorých v nemocniciach a pri ľuďoch, ktorí zomierajú osamotení. Zostaň pri uväznených a zavrhnutých, pri zatrpknutých a utláčaných na celom svete. Zostaň pri nás, keď na nás prichádza strach, zúfalstvo, osamelosť. Zostaň pri nás, Pane!

Dievča:

Pane, prebuď svoju Cirkev a začni u mňa! Pane, buduj svoju farnosť a začni u mňa! Pane, daj, aby na svete zavládol pokoj a začni u mňa!

Ch:

Mnohí ležia na cestách. Zranení, opustení, stratení, polomŕtvi. Mnohí idú cestami. Poblúdení, rezignovaní, bezmocní, čakajúci. Mnohí čakajú a hľadajú na našich cestách tých, čo veria, dúfajú, milujú.

D:

Vojna. Slovo, ktoré dennodenne stokrát preletí éterom, stráca svoju hrôzu. Už nijaké zimomriavky na chrbte. Sme ďaleko. Chránení hrubou stenou televíznej obrazovky a predsa účastní nejednej ľudskej tragédie. Všetci vidia žalostné obrazy jednotlivcov i celých národov doráňaných vojnou a konfliktmi. Klesajú pod ťarchou nešťastia, ktorému sa dalo ľahko vyhnúť. Ako odtrhnúť pohľad od ubolených tvárí toľkých ľudských bytostí, predovšetkým detí, čo sú už iba tieňom seba samých pre rozličné nešťastia, do ktorých sa dostali proti svojej vôli, pre egoizmus a násilie? Ako si nepripomenúť tých, ktorí na miestach poskytovania starostlivosti – v nemocniciach, klinikách, v liečebniach, v útulkoch pre utečencov, v starobincoch, alebo doma – zakúšajú kalváriu bôľu? Mlčaním súhlasiť, kým v diaľke vojna zabíja nevinných, hlad deti. A ja som tu a Ty si pri mne. Hynieme od nemohúcnosti. My, ľudia obklopení hojnosťou, žijeme v ľahostajnosti a nič nemení náš život a nič nás nepohýna za ich prežitie. Aký chaotický humanizmus…

Pieseň

Ch:

Pane Ježišu, každá modlitba by sa mala začať v tejto dobe prosbou za pokoj, za ukončenie krviprelievania, nenávisti, násilia, aby prišiel čas, keď z mečov budú ukuté pluhy, keď chlieb bude uprednostnený pred kanónmi.

Náš Bože, ale pokoj je viac ako utíchnutie zbraní. Preto prosím o pokoj, ktorý urobí koniec nenávisti, násiliu, terorizmu, bezpráviu. Prosím ťa za pokoj zmierenia a lásky. Prosím ťa za víťazstvo spravodlivosti, rozumu a milosrdenstva.

Prosby:

K:­ Ježišu Kriste, Záchranca sveta, z láska si sa stal človekom a vzal si na seba utrpenie a všetky naše viny. Preto Ťa prosíme: Buď s nimi, Pane.

1. Za všetkých, ktorých strach, starosti a bieda oberajú o spánok. Buď…

2. Za chorých, ktorí pre bolesti nemôžu usnúť. Buď…

3. Za ľudí – mladých i starých, ktorí v tejto noci zomrú. Buď…

4. Za ohrozených vojnou, za prenasledovaných a za tých, čo sú na úteku. Buď…

5. Za sklamaných rodičov, za opustené deti. Buď…

6. Za ľudí, ktorí trpia pre vieru a za všetkých, čo nemôžu verejne konať dobro. Buď…

7. Za všetkých, čo sú v nebezpečenstve, že ťa zaprú ako Peter. Buď…

8. Za kresťanov, čo nás noc čo noc zastupujú v službe modlitby. Buď…

9. Za všetkých, čo majú nočnú službu a čo sa kvôli blížnym zriekajú nočného odpočinku. Buď…

10. Za všetkých, čo majú zodpovednosť aj za mňa: za mojich rodičov a krstných rodičov Buď…

D:

Vďaka Ti Pane, lebo si dobrý. Vďaka ti za všetkých ľudí. Vďaka ti Pane za ľudí, ktorí sa dobre cítia iba v Bohu. Vďaka ti Pane za ľudí, ktorí potešujú smutných. Vďaka ti Pane za ľudí, ktorí láskou premáhajú nenávisť. Vďaka ti Pane za ľudí, čo žijú pre spravodlivosť. Vďaka ti Pane za ľudí, čo uskutočňujú Božie milosrdenstvo. Vďaka ti Pane za ľudí, čo nás otvárajú pre Božiu blízkosť. Vďaka ti Pane za ľudí, čo trpia s Kristom pre spásu sveta. Vďaka ti Pane za ľudí, čo vyznávajú Boha vo svete.

Ch:Pane vzdiaľ od sŕdc ľudí to, čo ich môže uvrhnúť do nebezpečenstva. Pretvor ich podľa svedectva pravdy, spravodlivosti a bratskej lásky. Osvieť tých, ktorí sú zodpovední za národy, aby bránili veľký dar mieru. Zapáĺ ľudí dobrou vôľou prekonať hradby, ktoré ich rozdeľujú. Dopomôž im k vzájomnej láske, k porozumeniu pre druhých, k odpusteniu tým, ktorí sa dopustili krívd.

K:

Všemohúci Bože. Ty si stvoril vesmír a podľa tvojej vôle sa odvíjajú dejiny sveta; vypočuj naše prosby a daruj našim časom trvalý pokoj, aby sme s radostným srdcom mohli chváliť tvoje milosrdenstvo, skrze Krista, nášho Pána.

Adorácia: Božské Srdce

Klaniame sa Ti, Pane Ježišu, chválime Ťa a oslavujeme za to, že si tu prítomný, že si tu s nami ako náš Pán a Boh. Ďakujeme Ti za všetkých tých bratov a sestry, ktorí tu chcú teraz s nami Ťa oslavovať, velebiť a chváliť za všetky tie dobrodenia, ktoré si nám dal z svojej lásky. Ďakujeme Ti, že jeden pre druhého sme si vzácnym darom, ktorý si nám Ty dal. Chválime Ťa, Pane a ďakujeme Ti za všetko. Amen.Pieseň:Bože, chceme stráviť niekoľko chvíľ v Tvojej prítomnosti. Chceme uvažovať o Tvojich pravdách a o plnení Tvojej vôle. Chceme lepšie spoznať, čo od nás očakávaš. Pomôž nám dobre pochopiť, čo budeme čítať a o čom budeme uvažovať. Daj nám silu, aby sme to mohli uviesť do života, a tak Ťa mohli ešte viac milovať.Šťastie.Sme bytosťami dychtiacimi po šťastí. Na svete vlastne nejestvuje iný problém ako hľadanie šťastia. Takmer niet ľudskej činnosti, ktorá by mala iný cieľ ako dosiahnutie šťastia. Túžba po šťastí je pohnútkou k činnosti u všetkých ľudí.Sme „nepokojnými tvormi“, denne pohrúženými v horúčkovitom hľadaní a konaní. To, čo dosiahneme nás nikdy úplne neuspokojí. Akási tajomná sila nás pobáda k ďalšiemu hľadaniu. A po dosiahnutí cieľa zostane v nás pocit prázdnoty a sklamania. To, čo sme dosiahli nezodpovedá úplne nášmu očakávaniu.Každodenne sa presviedčame o nepomere medzi tým, čo máme a tým, čo by sme radi mali, medzi tým, čo sme dosiahli a tým, čo sme chceli. Z pozorovania nášho vnútra vysvitá, že my netúžime jednoducho po tomto, alebo onom predmete, po tomto, alebo onom dobre, ale po neobmedzenom, trvalom, nekonečnom dobre, ktorého jednotlivé predmety sú iba nedokonalými nositeľmi.Sme posadnutí túžbou po nekonečne. Celá naša bytosť smädí po večnosti, po úplnom a trvalom šťastí. Z dennej skúsenosti sa však presviedčame, že úplné šťastie tu na zemi nemožno dosiahnuť. A tak vzniká v nás povedomie, že naše túžby po nekonečne predpokladajú jestvovanie osoby, ktorá je nositeľkou všetkých tých dobier, ktoré hľadáme a všetkých tých osobnostných vlastností, po ktorých túžime. Touto osobou je nekonečný a večný Boh. V skutočnosti On je predmetom našich túžob a bude raz zdrojom našej úplnej blaženosti a šťastia.Bože, tvoja múdrosť je nevyčerpateľná, nevyspytateľné je tvoje konanie, nepredvídateľné sú tvoje cesty. Od Teba má všetko svoj začiatok, skrze Teba má všetko svoj život, v Tebe má všetko svoj cieľ. Ty nás pobádaš, aby sme ťa chválili, lebo pre seba si nás stvoril a nespokojné je naše srdce, kým nespočinie v Tebe.Pieseň:Odovzdávam sa Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Odovzdávam mu svoj život, svoje skutky, bolesti a trápenia. Mojou vôľou je, aby som celá patrila Jemu, aby som všetko robila z lásky k nemu, pričom odvraciam svoje srdce od všetkého, čo by sa Mu mohlo nepáčiť.Najsvätejšie Srdce Ježišovo, Teba si volím za jediný predmet mojej lásky, za ochranu svojho života, záruku mojej spásy, liek mojej krehkosti a nestálosti, za náhradu za všetky chyby môjho života a za isté útočište v hodine smrti.Dobrotivé Srdce, buď teda mojím ospravedlnením u Nebeského Otca a odvráť odo mňa Jeho spravodlivý hnev. Láskavé Srdce, v Teba skladám všetku svoju dôveru. Lebo ako sa musím obávať všetkého pre svoju krehkosť tak zas Tvoja dobrotivosť mi dodáva nádej všetko dúfať.Spáľ vo mne, čo sa Ti nepáči a protivý. Daj, aby Tvoja čistá láska tak hlboko vtlačila do mňa Teba, aby som na Teba nemohla nikdy zabudnúť a aby ma od Teba nikto nemohol odlúčiť.Pre Tvoju nekonečnú dobrotu prosím, aby moje meno bolo zapísané v Tvojom Srdci.Pieseň:Pane Ježišu, prišiel si do môjho srdca, moja túžba je splnená, prebývaš vo mne a ja prebývam v Tebe. Svoje srdce Ti chcem, Ježiš, dnes celé darovať, svoje prosby pred Tvoje oči chcem predkladať, Tvoju múdrosť denne chcem ospevovať, za Tvoju lásku neprestajne Ti ďakovať.Budem teraz chvíľu ticho, Pane, chcem nechať Teba hovoriť…Daj mi, prosím, Tvoju vôľu spoznať, podľa nej aj konať, nauč ma myslieť Tvojím myslením… Teraz, teraz si vo mne, Ježiš, tak hovor ku mne, teraz chcem len Teba počúvať… vravíš, že môj život sa má Tvojmu podobať? Som ale schopná Ťa vo všetkom nasledovať?Predsa, ak Ťa dokážem nadovšetko milovať, tak potom už nemám o čom pochybovať. Pane Ježišu, prišiel si do môjho srdca, môžem byť šťastný a sa radovať, lebo Ty si vo mne a ja som v Tebe… a môj život sa začína Tvojmu podobať!Pane, Ty ma skúmaš a vieš o mne všetko, Ty vieš, či sedím a či stojím. Už zďaleka vnímaš moje myšlienky, či kráčam a či odpočívam, Ty ma sleduješ. A všetky moje cesty sú Ti známe. Hoci ešte slovo nemám ani na jazyku, Ty Pane, už vieš, čo chcem povedať. Obklopuješ ma spredu i zozadu a kladieš na mňa svoju ruku. Obdivuhodná pre mňa je Tvoja múdrosť, je taká veľká, že ju nemôžem pochopiť. Chválim Ťa, že si ma utvoril tak zázračne, všetky Tvoje diela sú hodné obdivu a ja to veľmi dobre viem. Skúmaj ma, Bože a poznaj moje srdce, skúmaj ma a všímaj si moje cesty. Pozri, či nejdem bludnou cestou, a veď ma po ceste k večnosti.Pieseň:Za spoločenstvo.Pane Ježišu, Ty si povedal:“Kde sú dvaja, alebo traja v mojom mene, tam som aj ja medzi nimi.“ Buď medzi nami, keď sa snažíme zjednocovať sa v Tvojej láske v našej farskej rodine.Pomáhaj nám neustále, aby sme boli „jedno srdce a jedna duša“ a mali účasť na radosti i žiali, starosti o chorých, starých, opustených a núdznych. Učiň aby sa každý z nás stal živým evanjeliom, v ktorom ľahostajní, odcudzení i maličkí objavia Božiu lásku a krásu kresťanského života. Daruj nám nové a otvorené srdce, ktoré dokáže reagovať na každé Tvoje slovo a milosť.Roznecuj v nás, Pane, nadšenie a nádej, aby sme sa nepoddávali slabostiam, vlastným pokleskom a ľudskému nevďaku.Urob z našej farnosti skutočnú rodinu, v ktorej sa budeme snažiť rozumieť jeden druhému, odpúšťať si a navzájom pomáhať. Jediným zákonom, ktorý nás spojí do spoločenstva Tvojich učeníkov, nech je naša vzájomná láska.Poďakovanie.Ďakujeme Ti, Pane, za Tvoju lásku, vďaka Ti za pomocnú ruku, ktorú k nám neustále vystieraš, vďaka Ti za to, že nás miluješ napriek našej úbohosti a nevďačnosti, vďaka Ti za lásku, ktorou nás obklopuješ i vtedy, keď my Ťa prestávame milovať.Ďakujeme Ti za všetky dary a dobrodenia, najmä za Tvojho Syna Ježiša Krista, ktorý sa pre nás stal človekom, aby nám otvoril nebo a prinavrátil nám Tvoje stratené priateľstvo.A ďakujeme Ti aj za to, že vieme, že s nami zostávaš v sviatosti Eucharistie. Ďakujeme Ti za večný život, ktorý si do nás vložil.Vďaka Ti Pane za všetky dary – za lásku, radosť, slnko, úsmev, hudbu a za všetky krásne veci.Pieseň: Verím
Najsvätejšie Srdce Ježišovo, zošli svoje hojné požehnanie na svätú Cirkev, na Svätého Otca a na všetko duchovenstvo.Udeľ priateľom, dobrodincom a všetkým spravodlivým dar vytrvať v dobrom, buď na pomoci umierajúcim, vysloboď duše z očistca a na všetky srdcia rozšír láskavé kráľovstvo svojej lásky. Amen.
Požehnanie.