Chváloslovie

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Otče náš

Otče náš, ktorý si na nebesiach,
posväť sa meno Tvoje,
príď kráľovstvo Tvoje,
buď vôľa Tvoja,
ako v nebi, tak i na zemi.
Chlieb náš každodenný, daj nám dnes
a odpusť nám naše viny,
ako i my odpúšťame svojim vinníkom
a neuveď nás do pokušenia,
ale zbav nás od zlého. Amen.

Anglická verzia
Our Father, Who art in heaven
Hallowed be Thy Name;
Thy kingdom come,
Thy will be done,
on earth as it is in heaven.
Give us this day our daily bread,
and forgive us our trespasses,
as we forgive those who trespass against us;
and lead us not into temptation,
but deliver us from evil. Amen.
Talianská verzia
Padre nostro che sei nie cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volonta,
come in cielo cosi in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti,
come anche noi li rimettiamo
ai nostri debitori.
E non ci indurre in tentazione,
ma liberaci dal male. Amen.
Latinská verzia
Pater noster qui est in coelis
sanctificetur nomen tuum
adveniat regnum tuum
fiat voluntas tua sicum in coelo, et in terra.
Panem nostrum quottidianum da nobis hodie
et dimitte nobis debita nostra
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris
et ne nos inducas in tentationem
sed libera nos a malo. Amen.
Nemecká verzia
Vater unser im Himmel,
Geheiligt werde dein Name,
Dein Reich komme,
Dein Wille geschehe wie im Himmel,
So auch auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute
Und vergib uns unseren Schuld.
Wie auch wir vergeben unsere Schuldigern.
Und fuhre uns nicht in Versuchung,
Sondern erlose uns von dem Bosen.
Denndein ist das Reich und die Kraft
Und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.

Zdravas Mária

Zdravas Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
Svätá Mária, matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
Sláva Otcu
Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech ej i teraz i vždycky, až na veky vekov amen.

Anglický verzia
Hail Mary, full of grace,
our Lord is with thee,
blessed art thou among women,
and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
Holy Mary, mother of God,
pray for us sinners, now, and in
the hour of our death.
Amen.
Latinská verzia
Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum,
benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Sancta Maria mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus, nunc, et in hora mortis nostrae.
Amen
Nemecká verzia
Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade,
der Herr ist mit dir.
Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria,
Mutter Gottes,
bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde
unseres Todes.
Amen
Talianská verzia
Ave Maria, piena di grazia,
il Signore e con te.
Tu sei benedetta fra le donne
e benedetto e il frutto del tuo seno, Gesú.
Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori,
adesso e nell’ora della nostra morte.
Amen

Duchovné prijímanie

Môj Ježišu, verím, že si v Najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Klaniam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatostne nemôžem prijať, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v tvojej milosti, a tak plnil tvoju vôľu. Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Anjel Boží

Anjel Boží, strážca môj, prosím Ťa vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli, viedol (la) život Bohu milý a tak Tebou chránený (á) bol (a) raz v nebi spasený (á).

Anglická verzia

Angel of God, my Guardian dear, to whom God’s love commits me here, ever this day (or night) be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen.

Latinská verzia

Angele Dei,
qui custos es mei,
me, tibi commissum pietate superna,
illumina, custodi,
rege et gubérna.
Amen.

Talianská verzia

Angelo di Dio,
che sei il mio custode,
illumina,
custodisci,
reggi e governa me,
che ti fui affidato dalla Pietà celeste.
Amen.  

Verím v Boha

Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
Verím v Ducha Svätého, svätú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých,
v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.

Anglická verzia

I believe in God,
the Father Almighty,
Creator of Heaven and earth;
and in Jesus Christ, His only Son, Our Lord,
Who was conceived by the Holy Spirit,
born of the Virgin Mary,
suffered under Pontius Pilate,
was crucified, died, and was buried.
He descended into Hell.
The third day He arose again from the dead;
He ascended into Heaven,
sitteth at the right hand of God, the Father Almighty;
from thence He shall come to judge the living and the dead.
I believe in the Holy Spirit,
the holy Catholic Church,
the communion of saints,
the forgiveness of sins,
the resurrection of the body,
and the life everlasting. Amen

Latinská verzia

Credo in Deum Patrem omnipotentem;
Creatorem caeli et terrae. Et in Jesum Christum,
Filium eius unicum, Dominum nostrum;
qui conceptus est
de Spiritu Sancto,
natus ex Maria virgine;
passus sub Pontio Pilato,
crucifixus, mortuus, et sepultus;
descendit ad inferos;
tertia die resurrexit a mortuis;
ascendit ad caelos;
sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis;
inde venturus est
iudicare vivos et mortuos. Credo in Spiritum Sanctum;
sanctam ecclesiam catholicam;
sanctorum communionem;
remissionem peccatorum;
carnis resurrectionem;
vitam aeternam. Amen.

Talianská verzia

Io credo in Dio, Padre onnipotente,
Creatore del cielo e della terra.
E in Gesù Cristo,
Suo unico Figlio, nostro Signore,
il quale fu concepito di Spirito Santo
nacque da Maria Vergine,
patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso,
mori e fu sepolto; discese agli inferi;
il terzo giorno risuscitò da morte;
salì al cielo, siede alla destra
di Dio Padre onnipotente:
di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo,
la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi,
la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne,
la vita eterna.
Amen.

Anjel Pána

Anjel Pána zvestoval Panne Márii a ona počala z Ducha svätého. 
Zdravas‘, Mária… 
Hľa služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. 
Zdravas‘, Mária… 
A slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. 
Zdravas‘, Mária…
Oroduj za nás, svätá Božia Rodička. 
Aby sme sa stali hodni Kristových prisľúbení.

Modlime sa

Bože, z anjelovho zvestovanie vieme, že tvoj Syn, Ježiš Kristus, sa stal človekom; prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána.  Amen.

Raduj sa nebies Kráľovná

Raduj sa, nebies Kráľovná, aleluja.
Lebo koho si nosila, aleluja,
z mŕtvych vstal, jak predpovedal, aleluja.
Pros, aby nás k sebe prijal, aleluja.

Raduj sa a veseľ sa, Panna Mária, aleluja.
Lebo Pán naozaj vstal z mŕtvych, aleluja.

Modlime sa

Bože ty si zmŕtvychvstaním tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet; prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor jeho Rodičky Panny Márie dosiahli radosti večného života. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Ruženec

Radostný ruženec

1.Ktorého si, Panna, z Ducha Svätého počala. 
2.Ktorého si, Panna, pri návšteve Alžbety v živote nosila. 
3.Ktorého si, Panna, v Betleheme porodila. 
4.Ktorého si, Panna, v chráme obetovala. 
5.Ktorého si, Panna, v chráme našla. 

Bolestný ruženec

1.Ktorý sa pre nás krvou potil.
2.Ktorý bol pre nás bičovaný.
3.Ktorý bol pre nás tŕním korunovaný.
4.Ktorý pre nás kríž niesol.
5.Ktorý bol pre nás ukrižovaný.

Slávnostný ruženec

1.Ktorý slávne vstal z mŕtvych.
2.Ktorý slávne vystúpil do neba.
3.Ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
4.Ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
5.Ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.

Ruženec svetla

  1. Ktorý bol pokrstený v Jordáne a začal svoje verejné účinkovanie.
  2. Ktorý zázrakom v Káne Galilejskej otvoril srdcia učeníkov pre vieru.
  3. Ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a vyzýval ľud na pokánie.
  4. Ktorý sa ukázal v božskej sláve na vrchu premenenia.
  5. Ktorý nám dal seba samého za pokrm a nápoj v Oltárnej sviatosti.

Ruženec Božieho milosrdenstva :

Na začiatku sa modlí: Otčenáš, Zdravas’, Mária, Verím v Boha.

Na velkých zrnkách: Večný Otče, obetujem Ti Telo a Krv, Dušu i Božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.

Na malých zrnkách: Pre Jeho bolestné umučenie, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom

Na konci sa modlí (3 x): Svätý Bože, svätý Mocný, svätý Nesmrtelný, zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.

Ruženec oslobodenia

Ruženec oslobodenia  začína Apoštolským vyznaním viery a končí hymnou Zdravas kráľovná, Matka milosrdenstva, život náš i sladkosť a nádej naša, zdravas. K Tebe voláme hriešni synovia Evy, stenajúci a plačúci v tomto slzavom údolí. A preto teda, Orodovnica naša, obráť k nám tie svoje premilosrdné oči a nám Ježiša, plod života Tvojho, tam vo večnosti ukáž. Ó milostivá, ó sladká, Matka Božia, Mária. Amen. Namiesto modlitby Otče náš (na veľkých zrnkách) sa pomodlíme Kristove slová:
„Až keď vás Syn vyslobodí, budete naozaj slobodní“ (Jn 8, 36).Napríklad, ak sa modlíte za seba, mali by ste povedať (na veľkých zrnkách ruženca):
Až keď ma Ježiš vyslobodí, budem naozaj slobodný.Ak sa modlíte za svoju rodinu, mali by ste povedať:
Až keď Ježiš vyslobodí moju rodinu, bude moja rodina naozaj slobodná .Toto je Božie slovo, ktoré sa verejne ohlasuje.Namiesto Zdravas Mária (na malých zrnkách ruženca) sa modlíme:Ježišu, zmiluj sa nado mnou!Ježišu, uzdrav ma!Ježišu, zachráň ma!Ježišu, vysloboď ma!
Ak sa modlíte za svoju rodinu, mali by ste sa na každom malom zrnku pomodliť:Ježišu, zmiluj sa nad mojou rodinou!Ježišu, uzdrav moju rodinu!Ježišu, zachráň moju rodinu!
Ježišu, vysloboď moju rodinu!
A na veľkých zrnkách ruženca by ste mali povedať:Až keď Ježiš vyslobodí moju rodinu, bude naozaj slobodná.Ak sa modlíte za konkrétneho človeka, napríklad za Jozefa, modlite sa nasledovne:Na veľkých zrnkách ruženca sa pomodlíte:Až keď Ježiš vyslobodí Jozefa, bude naozaj slobodný. Potom na malých zrnkách:Ježišu, zmiluj sa nad Jozefom!Ježišu, uzdrav Jozefa!Ježišu, zachráň Jozefa!Ježišu, vysloboď Jozefa!
Keď sa pomodlíte Ruženec oslobodenia, poďakujte Ježišovi za požehnanie, ktorým obdarúva vás i tých, za ktorých orodujete.