Štvrtok po 1. pôstnej nedeli Mt 7, 7-12

Čo nechceš, aby ti robili iní, nerob ani ty im

 Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!  Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria.  Alebo je medzi vami človek, čo by podal synovi kameň, keď ho prosí o chlieb? Alebo keby pýtal rybu, čo by mu dal hada?  Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá váš Otec, ktorý je na nebesiach, dobré veci tým, čo ho prosia.  Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. Lebo to je Zákon i Proroci.

Zamyslenie

Po celom svete je v rôznych podobách známe príslovie: Čo nechceš, aby ti robili iní, nerob ani ty im. Aj židovstvo ho poznalo. Ale Ježiš prichádza a formuluje toto pravidlo pozitívne. Nejde teda len o vyhýbanie sa tomu, čo nie je dobré, ale o kladnú aktivitu. Učeník má slúžiť ľuďom práve tým, čo si od nich praje. Nemôže to však byť len nejaké „múdro“. Kresťanská etika má svoj centrálny nerv a poukazuje naň zlaté pravidlo. Nemožno zabudnúť — ak ide o obsahovú stránku -na prikázanie lásky k Bohu a k blížnemu. Máme teda pre druhých robiť to, čo by sme chceli, aby oni robili nám, keby sme my boli na ich miestach. Máme sa vcítiť do postavenia druhých, máme im porozumieť. Máme si tiež uvedomiť, že veľmi často žiadame od blížnych to, čo sami nie sme schopní preukázať.
Ide o neľahkú cestu nasledovania. Učeník však žije zo sily, ktorá pramení v spoločenstve s Ježišom Kristom. Pravidlo, ktoré Ježiš dáva: Obráť pomer Ja a Ty. Postav druhého človeka na svoje miesto a seba postav na miesto druhého človeka. To platí len vtedy, keď je Kristus naozaj naším Pánom, potom sa stávame soľou a šírime Božiu atmosféru. Budovanie Božieho pokoja v Kristovi začína tam, kde sme pre druhých tým, čím máme podľa Božej vôle byť.
To je obsah zákona i prorokov. To je posolstvo Písma.